Zjazd-Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
  • administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji Zjazdu - Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, zapewnienia Pani/Panu uczestnictwa w Zjeździe-Konferencji, w celu możliwości informowania o kolejnych spotkaniach, w celu przygotowania i publikacji materiałów zjazdowo-konferencyjnych oraz dokumentowania przebiegu Zjazdu - Konferencji Dyrektorów, w tym wykonywania w jego trakcie fotografii, które mogą zostać opublikowane na stronach internetowych należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda,
  • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak również nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) lub organizacji międzynarodowych,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie,
  • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Zjeździe - Konferencji Dyrektorów,
  • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.